Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào tôi có thể mời một khách đang sử dụng điện thoại của họ (iPhone hoặc Android)?