Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để xóa chương trình phát sóng và/hoặc bản ghi StreamYard?