Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để giải quyết việc thanh toán bằng thẻ bị từ chối?