Chuyến đến nội dung chính

Khoản thanh toán của tôi bị từ chối. Tôi nên làm gì?