Chuyến đến nội dung chính

Làm cách nào để mời khách tham gia luồng phát StreamYard của tôi?