Chuyến đến nội dung chính

Khách mời có thể chia sẻ màn hình của họ không?