Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để lên lịch cho một chương trình chỉ ghi lại?