Chuyến đến nội dung chính

StreamYard có API không/Tôi có thể nhúng StreamYard vào trang web của mình không?