Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để kiểm tra thời gian còn lại trong gói Miễn phí của tôi?