Chuyến đến nội dung chính

Điều gì xảy ra khi phòng thu đầy chỗ?