Chuyến đến nội dung chính

Bạn có thể phát trực tiếp lên YouTube bằng StreamYard nếu bạn có ít hơn 1.000 người đăng ký không?