Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sử dụng video để làm nền không?