Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể phản chiếu camera trong StreamYard không?