Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể chạy chương trình phát sóng từ Apple iPad trên StreamYard không?