Chuyến đến nội dung chính

"Đưa người dùng vào chế độ chờ" có tác dụng gì?