Chuyến đến nội dung chính

Đưa người dùng vào chế độ chờ có tác dụng gì?