Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sử dụng micrô rời với Apple iPad/iPhone không?