Chuyến đến nội dung chính

Tôi không thấy bình luận trên phần phát lại trực tiếp trên YouTube của tôi, tôi có thể tìm những bình luận đó ở đâu?