Chuyến đến nội dung chính

Số lượng màn hình chia sẻ của tôi có được tính vào số lượng người tham gia trong phòng thu không?