Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể sắp xếp lại phần lớp phủ, đoạn video hoặc hình nền không?