Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể tải lên bao nhiêu lớp phủ?