Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể tham gia nhưng chỉ bật tiếng không?