Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể tham gia một buổi live stream nếu chỉ bật tiếng không?