Chuyến đến nội dung chính

Cơ chế thanh toán hoạt động như thế nào? Tôi có thể hủy bất cứ lúc nào không?