Chuyến đến nội dung chính

Tôi có một camera DSLR - tôi có thể sử dụng camera đó với StreamYard không?