Chuyến đến nội dung chính

Tại sao các bạn phải gửi mã qua email để đăng nhập?