Tệp video ghi trước của tôi có thể có thời lượng/dung lượng như thế nào?

Bình luận

0 bình luận

Bài viết bị đóng bình luận.