Chuyến đến nội dung chính

Tệp video ghi trước của tôi có thể có thời lượng/dung lượng như thế nào?