Chuyến đến nội dung chính

Khách mời có thể đăng bình luận trong cuộc trò chuyện không?