Chuyến đến nội dung chính

Làm thế nào để liên kết kênh đích với tư cách khách?