Chuyến đến nội dung chính

Tôi có thể phát trực tiếp đến Microsoft Teams bằng StreamYard không?