Chuyến đến nội dung chính

Tôi nên làm gì nếu chương trình phát trực tiếp của tôi trên YouTube/Facebook bị khiếu nại về bản quyền?